راز آشکار شد | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

راز آشکار شد

راز آشکار شد

آموزشهایی كه كابالا بر اساس آن است از ابتداي آغاز زمان وجود داشته است، اما اولين سند نوشته شده كتاب شکل گیری نام دارد. اين سند باستانی، چهار هزار سال پيش توسط ابراهیم بزرگ نگاشته شده است، تلاشی برای كمك به ما برای فهمیدن رازهای جهانمان.
حتی اگر ما باز باشیم و سعی کنیم که زندگيمان را بفهمیم و درک این که چرا اغلب اوقات مسائل در مسيری كه ما ميخواهيم پیش نمی روند، رازگشايی این معانی برایمان خیلی سخت است.

بهرحال، دوهزار سال پيش، كالبد اصلي آموزشهای كابالا، بنام زوهر يا كتاب جلال و شكوه، بوسيله عارف ربی شيمون بر يوخای آشکار شد و در اختیار همگان قرار گرفت.
دانش نحوه عملكرد جهان در تورات(مشهور به پنج كتاب موسی يا عهد عتيق)ميباشد، اما ربی شيمون توضيح ميدهد كه تمامی آن داستانها به منظور درک سطح تحت اللفظی نیستند.

بلکه آنها مقایسه و شباهتها و كدی هستند که چگونه جهان در راه معنوی کار ميکند.
رمزگشایی به ما یاد می دهد برای این که کامیابی و خوشبختی را استخراج کنیم، ما باید عميقتر به پيش برويم. زوهر، كتاب مقدس باستانی را رمزگشايی ميكند.
در حقيقت، زوهر فصل به فصل توضيح ميدهد که هر کدام از داستانهای كتاب مقدس درباره چه معنويتی صحبت ميكند.

براي قرن ها، مطالعه كابالا فقط برای مردان پژوهشگر يهودی بالای چهل ساله ارائه ميگرديد و برای ديگران ممنوع بود.
امااين برای آنها آسان نبود. آنها بخاطر تلاشهايشان بابت آوردن كابالا و در دسترس قرار دادن آموزش زوهر به همۀ مردم از تمامی عرصه های مختلف توسط تشكيلات مذهبي شكنجه شدند و زندگيهايشان نابود گرديد.

رسم پنهان نگهداشتن دانش کابالا تا سال 1968 ميلادی ادامه داشت تا زمانيكه راو برگ(راو، راهی برای گفتن معلم است) بعنوان اولین گرداننده كابالا سنتر شد.
در آن زمان، او و همسرش در باز كردن خرد كابالا برای همه صرفنظر از نژاد، جنسيت يا اعتقادات مذهبی اصرار کردند. زمانيكه ما در يك مسير معنوی هستيم، بدنبال ارتباط دوباره با روح هستيم.
اين روح هيچ نامي ندارد، مسيحی نیست، يهودی یا بودايی نيست و هيچگونه تعريف محدودكننده ای ندارد. فقط روح است، ماورای محدوديتهای هرگونه اعتقاد خاصی. و جنسيت ندارد. تمام انسانها قادر هستند که به اين خرد اتصال پیدا کنند.

آموزش دادن كابالا به همۀ جهان كار آساني نبود. از لحاظ تاريخي، كابالا فقط در اختیار پژوهشگران پیشرفته قرار گرفت.
آنها با دردسترس قراردادن کابالا به هر کسی که علاقه دارد، يك سنت چهارهزار ساله را به چالش كشيدند. اما عليرغم تمام مشكلاتشان، مطالعۀ كابالا بيشتر و
بيشتر محبوب و متداول گرديده است. كابالا سنتر از يك سازمان انحصاری كوچك در یک کشور، تبديل به نهادی جهانی با بيش از چهل شعبه در شهرهای مختلف جهان و
بيش از يكصد گروه آموزشی جهت ارائه راهنمايی و آموزش  به تقريبا چهار ميليون دانشجو، شده است.