خرد باستانی | KABBALAH CENTRE EUROPE AND AFRICA

خرد باستانی

خرد باستانی

خرد باستانی

حدود چهار هزار سال پيش يک مجموعه ای از اصول معنوی در يک لحظه ای از آشکارسازی الهی در اختیار بشريت گذاشته شد.
این آشکار شدن باستانی، قفل همۀ اسرار بشريت را باز كرد، كد اسرار آميزی كه جهان را كنترل ميكند.اين همان تئوری يكپارچه و بزرگی است که انيشتين، آن را پیگیری کرد.
این سيستمی باورنكردني از منطق و تكنولوژي فوق العاده ای است كه ميتواند نگاه شما را به زندگي تغيير دهد. اين قديمي ترين سند مقدس موجود است، سرشار از خرد و حکمت.
مجموعه ای از ابزارهای فوق العاده قدرتمندی كه به عنوان كابالا شناخته شده است – نسخه اصلی دستورالعمل زندگي.

در ساليان اخير، ميليونها زن و مرد از سراسر جهان، كابالا را كشف كرده اند و زندگيهايشان به طور چشمگیری تغيير كرده است.
كابالا جادویی است كه زندگی شما را هم متحول ميکند. اصول بي انتهای كابالا برای هر كسی كه به دنبال خوشبختی و کامیابی است، قابل اجرا است.

كابالا خلاص شدن از دست آشوب و بلواهای زندگی و تجربه كردن جهان به شيوه ای كه منظور خالق بوده که شما آن را تجربه کنید.
با آموختن كابالا، شما درک خواهيد کرد که آشوب و بلوای واقعي، آشفتگیها، مشكلات، سختیها و ناراحتیهایی كه هر روز به سر شما مي آيد چيست.
و پی می برید كه اين موضوع هرگز قرار نبوده که در زندگی شما باشد. علاوه بر اين، ابزارهای قدرتمندی برای حذف آشوبها و جايگزينی آنها با تعادل، عشق، خوشبختی و کامیابی کشف خواهید کرد.

جهان فيزيكی ما توسط مجموعۀ روشنی از قوانين معنوی کار می کند. شايد شما از اين قوانينی که وجود دارند خبر نداشته باشيد.
قوانيني كه قدرت آنها برای استفاده هر روزۀ شما دردسترس است. در اینجا، با خرد كابالا، اين قوانين معنوی با روشهايی كه برای شما قابل درك باشد، توضيح داده شده است.
خوب است که زندگيتان را با حقیقت تطابق دهید، خوب است که برای زندگی کردن بدون رنج در مقابل این همه هرج و مرج، مجهز شوید. جادو این است، قدرتی که كابالا ميتواند برای شما به ارمغان بياورد.

شما در حال كشف معنای پنهان زندگی هستيد.

شايد بعيد بنظر برسد كه اين دانش که برای اولین بار در اختيار مردمی که در چهار هزار سال پيش زندگی ميكرده اند، گذاشته شده است می تواند به مردان و زنان در جهان امروز مرتبط باشد. اما حقيقت اينست كه امروزه، ما بيش از هر زمان ديگری در تاريخ، به خرد كابالا نياز داريم. كابالا دين و مذهب نيست، تعصب نیست و يك سيستم اعتقادی كه شما مجبور به تاييد و پذيرش آن باشيد نيست. مهمتر از اينها، كابالا نظر شخصی هیچ کس درباره نحوه كاركرد جهان نيست. كابالا دانش بی انتهايی است كه بالاخره زمان آن فرا رسیده است.